تفویض اختیار چیست؟ 10 مرحله همراه با مثال

فهرست مطالب امتیاز به این مقاله تفویض اختیار به معنای توزیع درست قدرت است و از ارکان اصلی موفقیت یک سازمان به شمار می‌رود. در تفویض اختیار یک فرد یا مرجع، بخشی از اختیارات، وظایف و مسئولیت‌های خود را به افراد و گروهی دیگر واگذار می‌کند که این فرآیند بر پایه اعتماد و مشارکت بنا شده و نقشی اساسی در ارتقای عملکرد، بهره‌وری و تعیین دقیق وظایف و تعهدات ایفا می‌کند. تفویض اختیار مؤثر، ابزار ارزیابی و کنترل کارآمدی است که به انتخاب افراد مناسب و بیان واضح نقش‌ها و انتظارات بستگی دارد. با واگذار کردن کارها، مدیران کارکنان را ترغیب می‌کنند و به آنها امکان می‌دهند تا وظایف و مسئولیت‌های خود را با کارایی بیشتر و همکاری تیمی به اتمام برسانند. به یاد داشته باشید که امروزه مدیریت و هدایت تمام امور سازمانی توسط یک فرد یا گروهی خاص، امری غیرممکن و طاقت‌فرسا به نظر می‌رسد. به همین دلیل، تفویض اختیار به عنوان ابزاری کارآمد، نقشی اساسی در توزیع درست قدرت و ارتقای سطح عملکرد ایفا می‌کند. در این مقاله از همیار آکادمی با ما همراه باشید تا با تسلط بر این مهارت کلیدی، گامی بلند در جهت ارتقای کارایی و اثربخ.. ... ادامه مطلب